ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

Terms and Conditions

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 1. เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 1998 - 31 กรกฎาคม 2005
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขา คณะ ชั้นปี หรือตำแหน่งงาน
 3. ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงก่อนวันสัมภาษณ์และวันจัดกิจกรรมตามเงื่อนไข ดังนี้
  1. ไม่มีอาการบ่งชี้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
  2. ไม่มีการสัมผัสหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ยืนยันถึงการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันในช่วงก่อนวันสัมภาษณ์และวันจัดกิจกรรม
  3. อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการตามแนวปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุข
 4. ผู้สมัครจะต้องมีความสมัครใจ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ (ระยะเวลาโครงการ 4 วัน)

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
 1. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023 – 17 เมษายน 2023 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสม้คร)
 2. สาขาที่รับสมัครมีทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่
  1. Web Content
  2. Web Marketing
  3. Web Programming
  4. Web Design
 3. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น โดยการเลือกสาขาจะอยู่ในขั้นตอนที่ 2 ของระบบรับสมัคร หากมีการยืนยันการเลือกสาขาและผ่านขั้นตอนที่ 2 แล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนสาขาได้อีก
 4. การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครกดปุ่ม “ส่งใบสมัคร” ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วเท่านั้น และเมื่อกดปุ่มแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก
 5. ข้อมูลของผู้สมัครทุกคนจะถูกคุ้มครองตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. ผู้สมัครจะผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 รอบ ได้แก่
  1. รอบตรวจใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
  2. รอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
 2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จะประกาศที่เว็บไซต์ ywc.in.th ในวันที่ 21 เมษายน 2023 พร้อมแจ้งรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ รวมทั้งสิ่งที่ผู้เข้าสัมภาษณ์ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
 3. ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุกคนจะต้องมาสัมภาษณ์กับคณะกรรมการในวันที่ 29 เมษายน 2023 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
 4. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 4 สาขา สาขาละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์ ywc.in.th ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2023
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ
 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องโอนเงินค่ามัดจำเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์จำนวน 500 บาท ซึ่งเงินมัดจำนี้จะได้รับคืนในวันสุดท้ายของโครงการเมื่อท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมเท่านั้น
 2. โครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมอาหารมื้อหลักและอาหารว่างตลอดโครงการ
 3. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามดุลพินิจของผู้จัดงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า